Wetten & uitvoering

72 wetten, uitvoeringsbesluiten en uitvoeringsregelingen

Algemene wet inzake rijksbelastingen
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst
Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998
Uitvoeringsbesluit Algemene wet inzake rijksbelastingen 1964
Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
Burgerlijk recht
Burgerlijk Wetboek Boek 2
Burgerlijk Wetboek Boek 3
Burgerlijk Wetboek Boek 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7A
Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
Dividendbelasting
Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965
Wet op de dividendbelasting 1965
Financiering Volksverzekeringen
Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
Uitvoeringsregeling premieheffing volksverzekeringen 2002
Wet financiering volksverzekeringen
Inkomstenbelasting
Aanpassingsbesluit van enige uitvoeringsbesluiten (belastingherziening 2001)
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001
Wet inkomstenbelasting 2001
Invordering
Leidraad Invordering 2008
Loonbelasting
Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
Uitvoeringsregeling afdrachtvermindering
Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001
Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
Uitvoeringsregeling werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen
Wet op de loonbelasting 1964
Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen
Omzetbelasting
Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968
Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968
Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968
Wet op de omzetbelasting 1968
Pensioenen
Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling
Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet
Pensioen- en spaarfondsenwet
Pensioenwet
Regeling vaststelling regels pensioenberekening over deelnemingsjaren voor 1 mei 1995
Regeling voor berekening in geval van waarde-overdracht
Sociale Zekerheid
Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
Algemene Kinderbijslagwet
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
Besluit Wfsv
Invoeringswet Wet werk en bijstand
Participatiewet
Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
Werkloosheidswet
Wet arbeid en zorg
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Wet financiering sociale verzekeringen
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Ziektewet
Zorgverzekeringswet
Vennootschapsbelasting
Besluit beleggingsinstellingen
Besluit fiscale eenheid 2003
Uitvoeringsbeschikking vennootschapsbelasting 1971
Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971
Uitvoeringsregeling fiscale eenheid en voorkoming dubbele belasting 2003
Vrijstellingsbesluit vennootschapsbelasting
Wet op de vennootschapsbelasting 1969
Waardering Onroerende Zaken
Besluit gegevensverstrekking Wet waardering onroerende zaken
Uitvoeringsbesluit Wet waardering onroerende zaken
Uitvoeringsregeling instructie waardebepaling Wet waardering onroerende zaken
Uitvoeringsregeling uitgezonderde objecten Wet waardering onroerende zaken
Wet waardering onroerende zaken
Wet op Belastingen van Rechtsverkeer
Natuurschoonwet 1928
Registratiewet 1970
Uitvoeringsbesluit belastingen van rechtsverkeer
Wet op belastingen van rechtsverkeer